Kursy ADR


Kursy szkolenia ADR – do czego służą?

Jesteś kierowcą z uprawnieniami do prowadzenia samochodów ciężarowych i chcesz przewozić materiały niebezpieczne? Twoje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowych nie wystarczy. Kierowca zawodowy, który rozważa pracę związaną z przewozem niebezpiecznych materiałów musi uzyskać stosowne uprawnienia. Kursy ADR umożliwiają zdobycie takich uprawnień.

Kierowca z uprawnieniami ADR może uczestniczyć w transporcie materiałów niebezpiecznych. Są to zatem materiały, których przewóz jest zabroniony bądź dopuszczalny wyłącznie w określonych przypadkach, po spełnieniu konkretnych warunków. Zaświadczenie potwierdza, że kierowca posiada wiedzę o tym, jak postępować z takimi substancjami podczas ich przewozu, ale również w razie awarii lub wypadku drogowego.

Kurs specjalistyczny ADR to zbiór szkoleń, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych w podziale na trzy obszary.

Towary niebezpieczne – umowa europejska ADR

Czym są „towary niebezpieczne”? Pod tym pojęciem rozumiemy takie materiały i przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony, albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych umową ADR. Umowa ADR to międzynarodowy dokument, określający czym są towary niebezpieczne oraz przedstawiający szczegółowe zasady ich przewożenia i postępowania.

Pełny wykaz towarów niebezpiecznych (zarówno tych dopuszczonych jak i niedopuszczonych do przewozu) znajduje się w Tabeli A Umowy ADR. Dla każdej pozycji w tym wykazie przypisany jest czterocyfrowy numer, nazywany numerem UN, a także nazwa i opis danego towaru niebezpiecznego.

Rodzaje szkoleń ADR – kursy ADR 2023 w MCKK

Rodzaje szkoleń ADR, które realizowane są w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie to:

 1. Kursy ADR podstawowy,
 2. Kurs ADR na cysterny,
 3. Kurs ADR klasa 1,
 4. Kurs ADR klasa 7.

Każde z powyższych szkoleń związane jest z innymi uprawnieniami. Jako pierwszy kurs należy ukończyć podstawowy kurs ADR a następnie rozszerzać go o kolejne uprawnienia. Przykładowo uczestnik szkolenia, który ukończy kurs ADR na cysterny otrzymuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach w ruchu krajowym i międzynarodowym uprawnienia do realizacji kursów ADR klasa 7, jeśli więc interesuje cię rozszerzenie uprawnień o tę klasę skontaktuj się z nami.

Kurs ADR – poziom podstawowy szkolenie MCKK

Szkolenie ADR na poziomie postawowym pozwala na zdobycie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Nasze szkolenia organizowane są ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych jak i zagadnień praktycznych a kurs prowadzony jest przed doświadczonego instruktora. Program szkolenia obejmuje między innymi, takie kwestie jak:

 • ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • rodzaje zagrożeń podczas przewozu niebezpiecznych towarów,
 • środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • tematyka ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.
 • czynności podejmowane po zaistnieniu wypadku (pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, używanie sprzętu ochronnego),
 • rodzaje oznakowań ostrzegawczych,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
 • wyposażenie techniczne pojazdów,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, w tym sposób układania elementów przesyłki,
 • omówienie odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • realizacja transportu kombinowanego,
 • omówienie ograniczeń podczas przejazdu np. przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.

Dzięki ukończeniu szkolenia – kurs ADR podstawowy i zdania egzaminu, kierowca otrzymuje dodatkowe uprawnienia. Staje się więc bardziej elastyczny pod względem rozpatrywanych ofert pracy, także na rynku międzynarodowym. Kursy szkolenia ADR w MCKK opierają się na wykładach, ćwiczeniach na konkretnych przykładach, dyskusji i konsultacjach. Po ukończeniu szkolenia ADR kurs podstawowy, uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które obowiązuje na okres 5 lat. Po upływie tego czasu można je przedłużyć. Takie zaświadczenie ADR obowiązuje na obszarze państw Unii Europejskiej oraz państw objętych umową ADR. Jest ono także respektowane przez pracodawców zagranicznych.

Szkolenie ADR cysterny – szkolenie na cysterny

Kurs ADR cysterny to szkolenie, które uprawnia do przewozu niebezpiecznych towarów w cysternach w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z przewozami tych towarów. Program szkolenia ADR, związanego z cysternami, obejmuje wiele zagadnień, takich jak:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • wymagania szczególne w zakresie pojazdów,
 • wiadomości dotyczące różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczania pojazdu ADR, znaków,
 • oznakowania i nalepki ostrzegawcze oraz zasady ich stosowania.

Kurs ADR cysterny kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski w ośrodku szkolenia. Po zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Szkolenie ADR klasa I

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla kierowców do przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych klasy 1. Klasa I obejmuje materiały i przedmioty wybuchowe, a więc kierowca adr uzyskuje uprawnienia do przewozu takich materiałów w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z przewozami tych towarów.

Program szkolenia ADR klasy I obejmuje między innymi:

 • Specyficzne zagrożenia stwarzane prze materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne.
 • Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Dlaczego warto ukończyć szkolenie ADR?

Szkolenie ADR (w zależności od uprawnień) umożliwia transportowanie niebezpiecznych substancji. Bez stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, kierowca nie może przewozić takich materiałów, bez narażenia się na ryzyko otrzymania kary finansowej. Jest ono wymagane bez względu na to, jakie ilości takich materiałów znajduje się w pojeździe.

Poza tym dodatkowe uprawnienia kurs adr kierowców, umożliwiają poszerzenie swojej oferty na rynku pracy w kraju jak i za granicą. Zaświadczenia uzyskane w wyniku pozytywnie ukończonego kursu są honorowane także w innych krajach.

Koszt kursu ADR – ile zapłacisz?

Ile kosztuje kurs ADR i co tak naprawdę obejmuje jego cena – zależy od rodzaju kursu ADR. Bieżące informacje na temat cen poznasz dzwoniąc do opiekuna kursu Cena kursu ADR obejmuje takie elementy jak: zajęcia teoretyczne, opłatę egzaminacyjną oraz koszty wydania fizycznych uprawnień. Porównując ceny kursów ADR w różnych firmach i ośrodkach szkoleniowych upewnij się, czy podana cena obejmuje komplet opłat. Niektóre ośrodki mogą bowiem podawać cenę za sam kurs, bez opłaty egzaminacyjnej.

Kurs ADR egzamin – jak przebiega?

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie realizuje kursy ADR w trybie weekendowym. Realizacja odbywa się zawsze 2 dwa ostatnie weekendy miesiąca. Aby uczestniczyć w wybranym kursie należy zgłosić chęć udziału co najmniej 10 dni przed planowanym terminem realizacji.

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem pisemnym. Dotyczy to zarówno kursu podstawowego, jak i specjalistycznego oraz dla klasy I. W przypadku kursu podstawowego, egzamin pisemny składa się z 30 pytań i trwa 90 minut. W przypadku niezdanego egzaminu kursanci mają prawo do jednego egzaminu poprawkowego w terminie do 3 miesięcy, licząc od momentu rozpoczęcia kursu ADR.

Uprawnienia ADR – czy tylko dla kierowców?

Zawodowi kierowcy to z pewnością największa grupa realizująca kursy w tym obszarze, jednak tego rodzaju szkolenie może być przydatne również dla:

 1. Magazynierów, którzy zajmują się załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych.
 2. Pracowników zajmujących się organizacją transportu i logistyką tego rodzaju materiałów.

Zachęcamy do realizacji kursu i nabycia uprawnień w tym zakresie.