Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Podczas zatrudnienia nowego pracownika, każdy pracodawca ma obowiązek zorganizowania szkolenia wstępnego szkolenia BHP obejmującego instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat szkoleń BHP przeczytasz poniżej.

Co to jest instruktaż stanowiskowy?

Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracy powinien odbyć obowiązkowe szkolenie wstępne BHP. Szkolenie opiera się na przeprowadzenie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego, o czym nie wszyscy pamiętają. Jest to niezbędne szkolenie do rozpoczęcia pracy w nowej firmie.

Obowiązek odbycia instruktażu ogólnego dotyczy nowo zatrudnionego pracownika. Instruktaż ma na celu przekazać zasób wiedzy i umiejętności oraz zapewnić zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi nowego miejsca pracy. Zasady te określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem jest przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Aby dowiedzieć się więcej zapisz się na dodatkowe szkolenia dla Twojej firmy – pierwsza pomoc i BHP.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowisko,
  • studentów, którzy odbywają praktykę studencką oraz dla uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu na stanowisku roboczym, na którym występuje ryzyko narażenia ich na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia.

Celem jest zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy, zapoznania z ryzykiem zawodowym oraz w jaki sposób nie dopuścić do sytuacji zagrażających życiu. Na szkoleniu mówi się również o zapobieganiu jak i metodach bezpiecznie wykonywanej pracy na poszczególnym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego?

Osoby, które mogą przeprowadzić instruktaż stanowiskowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku, do którego będą podejmować szkolenie. Jedną z tych osób jest pracodawca – osoba, która u której pracownik podejmuje pracę, oraz osoba kierująca działem (lider, kierownik, brygadzista, mistrz) wyznaczona przez pracodawcę. Osoba kierująca pracownikami powinna mieć ważne swoje szkolenie BHP.

Ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Niezależnie od uwarunkowania oraz od czynników, instruktaż stanowiskowy musi trwać minimum 8 godzin. Najważniejsze jest przygotowanie zawodowe pracownika. To od dobrego przygotowania zależy wykonywana praca. Kolejny aspekt to warunki w jakich praca będzie wykonywana, staż pracy a także zagrożenia jakie na czekają na pracownika na stanowisku pracy. Bez odpowiedniego przygotowania oraz instruktażu pracownik, może orzec od nieodpowiednim przygotowaniu do nowego stanowiska.

Instruktaż stanowiskowy

Program instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy powinien składać się z 5 części:

  1. Rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem.
  2. Objaśnienie przez instruktora procesu pracy, który ma być realizowany.
  3. Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika pod okiem instruktora odpowiedzialnego za szkolenie.
  4. Samodzielna praca pod nadzorem instruktora
  5. Sprawdzenie i ocena sposoby wykonania pracy przez instruktora.
  6. Należy też pamiętać, że pracownik, który zajmuje kilka stanowisk, powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdy z nim.

Podsumowując, przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa stanowi podstawę dopuszczenia pracownika d o pracy. Na karcie szkolenia wstępnego widnieją sekcje do wypisania – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż stanowiskowy jest powtarzalny, ponieważ dotyczy to pracownika przenoszonego na inne stanowisko pracy w obrębie tej samej firmy. To jest miejsce w dokumentacji do powtórzenia już tylko instruktażu stanowiskowego.