Kursy językowe


W MCKK wiemy, że nauka języków obcych nie jest celem samym w sobie. Znajomość języka obcego ma służyć człowiekowi do realizacji różnorodnych celów komunikacyjnych oraz postrzegana jest także jako element niezbędny do przygotowania uczącego się do sprawnego funkcjonowania w szeroko pojętym życiu.

W MCKK posiadamy tego świadomość, a nasze wieloletnie doświadczenie pomaga nam w tym.

Na rynku pracy we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie, w którym liczą się zawody  i czynności wymagające kreatywnego i krytycznego myślenia sprawnie poruszać będą się osoby wyposażone w wiedzę i umiejętności dostosowane do nowych wymagań ekonomicznych i społecznych, w ramach których wiodącą rolę pełni znajomość już nie tylko jednego języka, ale dwóch lub więcej języków obcych.

Nauczanie języka obcego nie może koncentrować się na biernym przekazywaniu wiedzy. Uczeń powinien stać się aktywnym uczestnikiem w wszechstronnym procesie uczenia się, który łączy kompetencje językowe z kształceniem i rozwijaniem uniwersalnych umiejętności pozajęzykowych, takich jak np. szeroko pojęta umiejętność uczenia się i budowanie poczucia odpowiedzialności za własną naukę.

Kształcenie językowe, podobnie jak inne przedmioty humanistyczne kształtują postawy uczącego się, jako świadomego odbiorcy i uczestnika kultury, otwartego na różnorodność kultur i języków, rozwijają kompetencję międzykulturową, umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach, kształtują samodzielność w docieraniu do informacji, budują jego poczucie wartości i sprzyjają rozwojowi zainteresowań.

Cele kształcenia i treści nauczania języków obcych obejmują następujące umiejętności językowe:

1. znajomość środków językowych

2. rozumienie wypowiedzi ze słuchu oraz wypowiedzi pisanych

3. tworzenie wypowiedzi ustnych i pisanych

4. reagowanie ustne i pisemne na wypowiedzi

5. przetwarzanie wypowiedzi.

W procesie nauczania ważne jest, aby wykształcić  refleksyjną analizę własnego procesu uczenia się, pomóc w zdiagnozowaniu posiadanych umiejętności i preferowanego stylu uczenia się oraz wskazać za pomocą różnych strategii uczenia się najbardziej skuteczną drogę do osiągnięcia sukcesu w nauce języka.

Mając to na uwadze, staramy się, by kursy oferowane Państwu w MCKK zapewniały to, co najefektywniejsze w procesie nauki nowych języków.