Przygotowanie do egzaminów eksternistycznych


ZAWODOWE EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE – DROGA DO ZAWODU NA SKRÓTY

Jeżeli posiadasz dwa lata stażu pracy w zawodzie, pracując na stanowisku, gdzie wykonywałeś czynności wchodzące w zakres określonego zawodu lub dwa lata kształciłeś się w tym zawodzie (nawet nie ukończywszy szkoły), możesz ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych, czyli zdobycie zawodu w trybie eksternistycznym.

Zasady dopuszczania osób dorosłych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. 2019 poz. 1717).

Zgodnie z powyższym do egzaminu i na kurs przyjmowane są osoby skierowane przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru, które spełniają wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu, tj.:

  • ukończyły min. gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
  • posiadają co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lub mają potwierdzenie co najmniej 2 lat kształcenia w zawodzie (np. świadectwo pracy, zaświadczenie dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie, kształcenie udokumentowane np. świadectwami szkolnymi, indeksem),
  • złoży w wymaganym terminie komplet dokumentów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Deklarację i wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z dokumentami – oryginałem świadectwa ukończenia szkoły oraz dokumentem potwierdzającym staż pracy lub okres kształcenia, należy złożyć:

  • do dnia 7 lutego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w MCKK do 31 stycznia – jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek (sesja VI-VII),
  • do dnia 15 września w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w MCKK do 5 września – jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym (sesja I-II).

O zakwalifikowaniu do egzaminu eksternistycznego zawodowego, zasadach odpłatności oraz o terminie jego przeprowadzenia Komisja informuje wnioskodawców pisemnie korespondencją przesyłaną na adres wpisany we wniosku. Organizowane są dwie sesje egzaminacyjne OKE w roku:

  • sesja styczeń-luty,
  • sesja czerwiec-lipiec.

Egzamin zawodowy eksternistyczny składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Egzaminy przeprowadzane są na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Do pobraniadruki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wymagane przy zgłoszeniu się do egzaminu:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uplads/library/File/pdfy/Zal13-2019.pdf?x79509

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Zal3d-2019.pdf?x79509