Polityka prywatności

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich Klientów i współpracowników. Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ich ochrony.

Z niniejszej Polityki każdy dowie się w jaki sposób wykorzystujemy informacje, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziemy tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują naszym Klientom i Współpracownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr – zwane dalej w skrócie MCKK.

Polityka niniejsza dotyczy wszystkich osób, w tym odwiedzających nasze strony internetowe, które mogą, ale nie muszą być klientami MCKK.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, będzie więc na bieżąco aktualizowana. Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

I. Przydatne dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129561, REGON 390141468, NIP 692-000-17-80.

Dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące danych osobowych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępnego pod adresem mailowym: iod@mckk.com.pl lub numerem telefonu 887 380 087 lub adresem pocztowym: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin.

II. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie edukacji przez MCKK obejmuje następujące działania po stronie MCKK: zapisanie na kurs lub szkolenie poprzez dokonanie czynności administracyjnych związanych z zawarciem i realizacją umowy szkoleniowej, w tym obsługi klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług szkoleniowych?

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • województwo,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • nazwę zakładu pracy,
 • posiadane wykształcenie.

Do jakich informacji mamy dostęp?

Posiadamy informacje o kursach w których brałeś/aś udział. Na ich podstawie gdybyś zgubił zaświadczenie możemy wystawić Ci duplikat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie pomiędzy firmą szkoleniową a firmą, która kieruje Ciebie na odbycie kursu/szkolenia. W przypadku gdy zamierzasz odbyć kurs/szkolenie prywatnie Twoje dane pozostają w MCKK i mogą być wykorzystane jedynie do celów statystycznych. Nie udostępniamy jakichkolwiek danych podmiotom trzecim. Dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz zainteresowanym podmiotom prywatnym, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw lub będzie podyktowane ogólnym interesem publicznym.
W takich przypadkach MCKK zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W takich przypadkach MCKK zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych. Stosujemy zasadę minimalizacji danych – nie zbieramy ich więcej niż potrzebujemy. Zawsze wymagamy od podmiotów współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia prawidłowej realizacji kursu lub dowolnej usługi.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy,
 • wyrażona zgoda poprzez wypełnienie kwestionariusza danych osobowych wymaganych do przeprowadzenia szkolenia i wydrukowania zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na MCKK, np. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia pozostałej dokumentacji pokursowej.

Dla celów analitycznych.

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb realizowanych kursów, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

Do jakich danych mamy dostęp?

Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług szkoleniowych i które możemy analizować w celach statystycznych. Na Twoje żądanie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w postaci jawnej, wówczas zostaną one zanonimizowane.

III. Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

– prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez MCKK rachunków w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy szkoleniowej w formie elektronicznej;

możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie MCKK przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

– prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów MCKK, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

– prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

– prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a MCKK nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

– prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

– prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach:

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej pisemnej dyspozycji w siedzibie MCKK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej. MCKK w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, MCKK może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

IV. Informacje dodatkowe.

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

V. Aktualizacje naszej Polityki.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki każdorazowo publikowana będzie na naszej stronie internetowej.