Egzaminy certyfikujące

Egzamin spawacza

Ukończenie kursu spawania oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego uprawnia spawacza do spawania w zakresie kwalifikacji podanym w Świadectwie Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

Zasady przeprowadzania egzaminów po kursach spawania regulują Wytyczne W-19/IS-17 – Egzaminowanie spawaczy stali i metali nieżelaznych po kursach spawania objętych merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa.

Egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wydania Książki Spawacza lub dla osób posiadających Książkę, potwierdzenia wpisem udziału w kursie spawania oraz zaliczenia egzaminu końcowego, oznaczonego zgodnie z wytycznymi.

Egzamin SEP

Warunkiem wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych jest posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego.

Uzyskanie świadectwa jest możliwe poprzez zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje przed komisją URE.

Zakres i warunki przystąpienia do egzaminu  reguluje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 01 lipca 2022 r., poz. 1392).

Egzamin ma formę ustną.

Egzamin UDT

Składa się z dwóch części:

  • Część teoretyczna egzaminu w ramach obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego polega na wypełnieniu testu. Test składa się z 15 pytań, jednokrotnego wyboru. Spośród 15 pytań, na 11 należy prawidłowo odpowiedzieć, aby zaliczyć część teoretyczną.
  • Część praktyczna, polegająca na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim, w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się, możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC, kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Obejmuje również, wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia. Nie wykonanie zadania praktycznego kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym.

Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego

Egzaminy na maszyn budowlane

Po ukończonym kursie operatora koparko-ładowarek kl.III, koparek kl. III i ładowarek kl. III, uczestnik przystępuje do egzaminu przed Centrum Egzaminowania Operatorów Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Zasady organizacji egzaminu praktycznego

Egzamin praktyczny to pierwsza część sesji egzaminacyjnej. Egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów:

  • etap obsługowy – podczas którego uczestnik losuje do wykonania dwa zadania związane z przygotowaniem maszyny.
  • etap produkcyjno-technologiczny – podczas którego uczestnik losuje jedno zadanie dotyczące technologii robót. Egzamin praktyczny może się odbywać wyłącznie w miejscach spełniających wymagania organizacyjno-techniczne określone w Regulaminie.

W trakcie egzaminu praktycznego w miejscu jego przeprowadzania jest obecny także Instruktor wyznaczony przez Ośrodek szkoleniowy i zatwierdzony przez Centrum. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zaakceptować inną osobę wskazaną przez Ośrodek szkoleniowy mającą odpowiednie uprawnienia. Egzaminy praktyczne dla każdej maszyny i urządzenia oraz klasy uprawnień (jeżeli występują), odbywają się w oddzielnych grupach.

Zasady organizacji egzaminu teoretycznego

Egzamin teoretyczny to druga część sesji egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny może się odbywać wyłącznie w miejscach spełniających wymagania organizacyjno-techniczne określone w Regulaminie. W trakcie sesji na sali egzaminacyjnej może się znajdować tylko Komisja egzaminacyjna, dwie osoby egzaminowane i audytorzy.

Po zdaniu w/w egzaminu otrzymuje się Książkę Operatora: