Warsztaty

Warsztaty


Realizujemy krótkie warsztaty praktyczne z aktualnych tematów. Zdalnie lub stacjonarnie (wg Państwa potrzeb). Szkolenia na zlecenia firm (zamknięte) lub z wolnego naboru (otwarte). Prowadzimy warsztaty zakresu prawa, finansów, zarządzania. Zajęcia odbywają się u pracodawcy, w siedzibie MCKK lub on-line. Warsztaty pozwalają przekazać najistotniejsze zagadnienia i są dostosowane do konkretnego szczebla zarządzania.

Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty
       
VAT W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Kompleksowe, szczegółowe i praktyczne kompedium  wiedzy z zakresu fakturowania VAT, w tym m. in.: regulacje prawne, określanie podstawy opodatkowania i dokumentowania jej na fakturze, a także reguły, zasady i praktyczne aspekty wystawiania faktur VAT dla kontrahentów w Unii Europejskiej i poza nią.

Proponowany program szkolenia:

 • Fakturowanie w UE i poza (w przypadku szkoleń zamkniętych: ze szczególnym uwzględnieniem wybranych krajów, w zależności od potrzeb uczestników szkolenia).
 • Fakturowanie intercompany.
 • Wymagane dokumenty stanowiące podstawę wystawienia faktury w UE i poza.
 • Dane wymagane na fakturach w UE i poza.
 • Split payment w przypadku wystawiania faktur za granicę.
 • Warunki dostaw wg zasad Incoterms.

8 godz. szkoleniowych

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • możliwa organizacja jednodniowa lub dwa spotkania po 4 godz. dydaktyczne,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE

Stosowanie kodeksu pracy w praktyce przez kierowników średniego i niższego szczebla – usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków pracownika i pracodawcy, zasady tworzenia harmonogramów i rozliczania czasu pracy.

Proponowany program szkolenia:

 • Czas pracy.
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
 • Odpowiedzialność majątkowa pracowników.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu bhp.

8 godz. szkoleniowych

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • możliwa organizacja jednodniowa lub dwa spotkania po 4 godz. dydaktyczne,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE

Warsztat systematyzujący wiedzę dotyczącą zasad stosowania asertywności w życiu i biznesie. Trening rozwijający umiejętności budowania postawy asertywnej i posługiwania się narzędziami zachowań asertywnych.

Proponowany program szkolenia:

 • Wprowadzenie do asertywności. Różnice pomiędzy asertywnością a postawą agresywną czy uległą.
 • Prawa osoby asertywnej i trudności wynikające z asertywności. Granice komunikatów asertywnych.
 • Udzielanie asertywnej odmowy. Konstrukcja komunikatu, techniki wspomagające podtrzymywanie pozytywnej relacji. Rodzaje komunikatów asertywnych.
 • Przyjmowanie i udzielanie asertywnej krytyki w sytuacjach zawodowych. Sytuacje trudne w komunikacji: atak werbalny, różnice w poglądach, procedura obronna przed naleganiem i inne, wskazane przez uczestników.
 • Rozdzielenie ocen i opinii w asertywności.
 • Asertywne udzielanie i przyjmowanie pochwał w sytuacjach zawodowych.
 • Asertywne i z szacunkiem docenianie współpracowników.

1 lub 2 dni szkoleniowe

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • w przypadku rozwiązań on-line zalecane spotkania max. czterogodzinne,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

STRES W ŻYCIU (PRYWATNYM I ZAWODOWYM)

Warsztat opanowania negatywnych skutków stresu w życiu zawodowym i prywatnym. Trening rozwijający poznawcze i relaksacyjne techniki radzenia sobie ze stresem – baza możliwości.

Proponowany program treningu:

 • Stres jako sposób reakcji organizmu na otoczenie.
 • Diagnoza uczestników – style radzenia sobie w sytuacji stresu.
 • Rodzaje stresu.
 • Reakcja ciała na sytuacje stresowe.
 • Techniki obniżania poziomu stresu.
 • Technika ABCD Maultsby`ego i Becka.
 • Trening Autogenny Schultza.

1 dzień szkoleniowy

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • w przypadku rozwiązań on-line zalecane spotkania max. czterogodzinne (pół dnia),
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Szkolenie aktualizujące wiedzę z zakresu przepisów prawnych obowiązujących w danym roku, z uwzględnieniem praktycznych przykładów oraz zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne. Prowadzone przez czynnego sędziego Sądu Pracy.

Proponowany program szkolenia:

 • Obowiązki socjalne pracodawcy. Tworzenie i zasady gospodarowania Funduszem.
 • Zasady tworzenia i aktualizacji regulaminów ZFŚS z uwzględnieniem RODO w regulaminach ZFŚS. Niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach.
 • Odpisy obligatoryjne i fakultatywne.
 • Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
 • Rola i uprawnienia komisji socjalnych i związków zawodowych w zakresie gospodarowania ZFŚS.
 • Progi dochodowe, domniemanie dobrej sytuacji socjalnej, korzystanie z tabel dochodowych.
 • Wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku dzieci oraz bony turystyczne, profilaktyka zdrowotna, praca zdalna, finansowanie imprez integracyjnych i inne sytuacje szczególne.
 • Przegląd bieżącego orzecznictwa.

8 godz. szkoleniowych

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

KADRY – ZMIANY W PRAWIE PRACY, AKTUALNY STAN PRAWNY

Szkolenie aktualizujące wiedzę z zakresu obowiązujących zmian w prawie pracy, opartych o aktualne przepisy kodeksu pracy jak również jego akty wykonawcze z uwzględnieniem praktycznych przykładów oraz zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne. Prowadzone przez czynnego sędziego Sądu Pracy.

Proponowany program szkolenia w roku 2022:

 • Strategia demograficzna 2040 i czekające nas zmiany Kodeksu pracy – zwiększanie elastyczności zatrudnienia, zaostrzenie zakazu dyskryminacji ze względu na obniżony wymiar czasu pracy, obostrzenia dotyczące umów zawieranych na czas określony, umowy na czas nieokreślony, ochrona przed zwolnieniem matek i ojców i inne.
 • Zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich w 2022r. Modyfikacje uprawnień ojców w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich.
 • Jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia pracownika (zmiana w zakresie czasu pracy, wykonywanych obowiązków, innych warunków zatrudnienia i płacowych,)?  Kiedy stosować zwykłe polecenie, kiedy obwieszczenie, kiedy wypowiedzenie zmieniające, a kiedy porozumienie zmieniające?
 • Zwolnienia pracowników. Stosowanie PDO (programu dobrowolnych odejść) w miejsce ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, ustalanie kryteriów  doboru do zwolnienia, szczególna ochrona  stosunku pracy. Treść wypowiedzenia umowy o pracę. Skracanie okresów wypowiedzenia. Likwidacja i likwidacja przez redukcję. Wykorzystanie innych trybów ii przyczyn zwolnień.
 • Prawidłowe prowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi.
 • Najczęstsze błędy formalne i merytoryczne popełnia przez pracodawcę przy wypowiedzeniu umowy o pracę.
 • Modyfikacja stosunku pracy – rozmowa z pracownikiem na etapie modyfikacji stosunku pracy i rozwiązywania stosunków pracy, dokumentowanie zdarzeń.
 • Możliwość legalnego odmówienia wykonania polecenia, powstrzymanie się od wykonywania  pracy przez pracownika.
 • Rozliczanie wydłużonego okres rozliczeniowego.
 • Znaczenie planu urlopów i kart urlopowych, warunki przesunięcia urlopu wypoczynkowego lub odwołania z urlopu, jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę, wykroczenia przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego, urlop wypoczynkowy a przestój.
 • Najczęstsze błędy popełniane w związku z dokumentacją pracowniczą?
 • Rozwiązywanie, aneksowanie i zawieranie umów o pracę na odległość.
 • Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, prawidłowe formułowanie przyczyn.
 • Najczęstsze błędy w stosowaniu kar porządkowych skutkujące uchyleniem kary.
 • Bieżący przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego pomocnego w pracy kadr.

8 godz. szkoleniowych

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

OBSŁUGA BDO DLA POCZATKUJĄCYCH

Szkolenie stanowi kompleksowe, szczegółowe i praktyczne kompendium  wiedzy na temat ewidencji, sprawozdawczości i składania wniosków w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami  (BDO).

Proponowany program szkolenia:

 • Rejestr podmiotów w BDO – zobowiązani/zwolnieni z rejestru.
 • Informacje ogólne i logowanie do BDO.
 • Zasady tworzenia i wysyłania wniosków
 • Ewidencja odpadowa.
 • Numer rejestrowy BDO.
 • Opłata rejestrowa i roczna.
 • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami – najważniejsze zagadnienia.

8 godz. szkoleniowych

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW W FIRMIE – NOWE WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2021 r.

Szkolenie stanowi kompleksowe, szczegółowe i praktyczne kompendium  wiedzy na temat magazynowania odpadów w firmie – począwszy od momentu wytworzenia danego odpadu, poprzez jego właściwą klasyfikację (nadanie właściwego kodu odpadów), jego ewidencję i rozpoczęcie procesu przechowywania odpadu (magazynowanie wstępne, tymczasowe i przedprocesowe). Na szkoleniu omówione zostaną również zasady dla magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Proponowany pogram szkolenia:

 • Podstawy prawne w gospodarce odpadami i podstawowe definicje.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowanych odpadów.
 • Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO.
 • Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

8 godz. szkoleniowych

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W BDO - SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI W BDO

Warsztat systematyzujący wiedzę dotyczącą prowadzenia gospodarki odpadami w firmie, magazynowania odpadów i ewidencji odpadowej. Uzyskacie Państwo wskazówki w jaki sposób zaraportować w sprawozdaniu: przekazywanie odpadów osobom fizycznym bądź jednostkom organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami na podstawie Rozporządzenia z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Proponowany program szkolenia:

 • Ogólne zasady gospodarki odpadami w firmie.
 • Ewidencja odpadowa w BDO.
 • Moduł sprawozdawczości w BDO (sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami).
 • Przekazywanie Sprawozdania poprzez BDO.

8 godz. szkoleniowych

Program jest każdorazowo modyfikowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy.

Organizacja zajęć:

 • szkolenie może zostać przeprowadzone w MCKK, u Zleceniodawcy lub online,
 • możliwa organizacja jednodniowa lub dwa spotkania po 4 godz. dydaktyczne,
 • zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne z MEN.

Szczegółowe informacje

Kamila Bilska
Szkolenia Rozwojowe
k.bilska@mckk.com.pl,
tel.: 724 555 552