Szkolenie okresowe ADR/RID

Szkolenie okresowe ADR/RID

Szkolenie okresowe ADR/RID

Terminy kursu: 19.09.2022 oraz 26.10.2022

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.

Ramowy program kursu obejmuje:

Przepisy prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych. Omówienie zmian w przepisach regulujących przewóz TN – ADR/RID.

Wiadomości o towarach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi (TN),  omówienie:

  • kart charakterystyk TN;
  • właściwości fizyko-chemicznych TN;
  • klasyfikacji TN, grup pakowania, kodów klasyfikacyjnych, numerów rozpoznawczych zagrożeń;
  • zagrożeń stwarzanych przez TN ze wskazaniem na stopień ryzyka utraty zdrowia i życia spowodowanego wypadkiem przy załadunku, przewozie, rozładunku i magazynowaniu TN.

Bezpieczne sposoby postępowania z TN, bezpieczeństwo przewozu TN, postępowanie w razie wypadku lub awarii oraz procedura powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, procedury ratownicze i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówienie Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa dla Towarów Wysokiego Ryzyka (TWR).

Zasady znakowania zbiorników transportowych samochodowych i kolejowych (tablice pomarańczowe, nalepki ostrzegawcze).

Wymagania w zakresie konstrukcji i eksploatacji zbiorników transportowych samochodowych i kolejowych przeznaczonych do przewozu TN, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przewozu nieoczyszczonych zbiorników transportowych po przewozie TN;
  • zasad oczyszczania i odkażania zbiorników transportowych;
  • przewozu próżnych oczyszczonych zbiorników transportowych po przewozie TN;
  • czynności roboczych i kontrolnych przy napełnianiu i opróżnianiu zbiorników transportowych;
  • czynności kontrolnych, gdy bezpieczeństwo zbiornika lub jego wyposażenia mogło być narażone na skutek naprawy, przeróbki lub wypadku;
  • zachowania się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku w zbiorniku transportowym.

Konstrukcja urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, ich osprzęt oraz oznakowanie.

Dozór i nadzór nad zbiornikami transportowymi i urządzeniami służącymi do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, a w tym: wymagana dokumentacja, rodzaje badań dozorowych nadzór techniczny.

Zasady wypełniania dokumentów przewozowych, wymagania dotyczące rodzaju przesyłki i ograniczeń przewozowych, warunki dopuszczenia do przewozu TN, procedury stosowane przy załadunku TN.

Obowiązki uczestników przewozu (Dział 1.4 ADR/RID).

Informacje o możliwościach przewozu towarów niebezpiecznych na wyłączeniach i ilościach ograniczonych.

Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych (luzem, w kontenerach, w cysternach, w sztukach przesyłki), opakowania, instrukcje pakowania.

Miejsce i forma kursu: do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

Cena kursu: 1750 zł za grupę do 18 osób.