Przeróbka

Przeróbka

Kurs przygotowujący i egzamin eksternistyczny w zawodach:

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZERÓBCZYCH symbol cyfrowy zawodu: 811205

KWALIFIKACJA GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH symbol cyfrowy zawodu: 311706

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE w ZAWODZIE:

GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Kto może skorzystać?

Jeżeli posiadasz dwa lata stażu pracy w zawodzie, pracując na stanowisku gdzie wykonywałeś czynności wchodzące w zakres zawodu Operatora maszyn i urządzeń przeróbczych lub Technika przeróbki kopalin stałych lub dwa lata kształciłeś się w tym zawodzie (nawet nie ukończywszy szkoły), możesz ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji w trybie eksternistycznym.

Do egzaminu zawodowego w trybie eksternistycznym może przystąpić  osoba, która spełnia następujące warunki:

  • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (udokumentowane np. świadectwem szkolnym, indeksem)
  • posiada potwierdzony, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lub ukończone co najmniej dwa lata kształcenia w zawodzie, z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której osoba zainteresowana zamierza przystąpić do egzaminu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie).
  • złoży w wymaganym terminie komplet dokumentów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Gdzie – złożyć dokumenty?

Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (lub za pośrednictwem MCKK, jeżeli osoba korzysta z kursu przygotowującego do eksternistycznego egzaminu zawodowego w naszym ośrodku) komplet dokumentów:

  1. poprawnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu
  2. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał dokumentu)
  3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dwuletniej nauki lub pracy w zawodzie w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy (oryginały dokumentów).

Kiedy – terminy?

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz w ww. dokumentami należy złożyć:

– do dnia 7 lutego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w MCKK do 31 stycznia – jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek (sesja VI-VII)

– do dnia 15 września w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w MCKK do 05 września – jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym (sesja I-II)

O zakwalifikowaniu do egzaminu eksternistycznego zawodowego, zasadach odpłatności oraz o terminie jego przeprowadzenia Komisja informuje wnioskodawców pisemnie korespondencją przesyłaną na adres wpisany we wniosku.

Organizowane są dwie sesje egzaminacyjne w roku:

  • sesja styczeń – luty
  • sesja maj – lipiec

 

Egzamin zawodowy eksternistyczny składa się z części pisemnej i części praktycznej. Egzaminy przeprowadzane są na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego (teoretycznego i praktycznego) przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie.

Tytuł TECHNIKA PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH otrzyma osoba, która zda oba egzaminy z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, czyli:

GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

oraz posiada wykształcenie minimum średnie (matura nie jest wymagana).

Kursy przygotowujące do egzaminów w MCKK organizowane są zazwyczaj w miesiącach IX-XII przed sesją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej styczeń – luty i w okresie II-VI przed sesją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej czerwiec-lipiec.

Kursy są organizowane na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez MCKK w Lubinie.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne lub on-line.

Bliższe informacje: Dział szkół dla dorosłych, e-mail: szkoly@mckk.com.pl,  tel. 665 44 44 72