Technik Górnik GIW.09

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż innych niż węgiel kamienny

Technik górnik jest zawodem odpowiadającym potrzebom kadrowym KGHM Polska Miedź S.A. oraz innych firm związanych z górnictwem miedziowym. Zgodnie z Prawem Górniczym jest przygotowany do podejmowania zadań zawodowych dozorze górniczym.

Kształcenie zawodowe  może podjąć osoba, która posiada wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, zawodowe lub średnie

Kształcenie odbywa się w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego GIW 10 organizowanego przez Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Program nauczania obejmuje zagadnienia dotyczące planowania, nadzorowania i prowadzenia procesów wydobywczych. Absolwent potrafi  przygotowywać dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych w zakresie robót udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych.. Nadzoruje przestrzegania prawa geologicznego i górniczego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w wyrobisku szkoleniowym MCKK oraz w ramach 8 tygodniowej praktyki zawodowej w kopalni pod ziemią.

Po ukończeniu nauki słuchacz przystąpi na terenie MCKK do egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Zdanie egzaminu potwierdzone jest państwowym świadectwem uzyskania kwalifikacji „GIW 10 – Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż innych niż węgiel kamienny”,

Osoby posiadające ukończoną co najmniej szkołę średnią oraz zdaną kwalifikację „GIW 04 – Eksploatacja podziemna złóż innych niż węgiel kamienny”,  uzyskają  tytuł zawodowy Technik Górnictwa .

Osoby, które uzyskały tytuł zawodowy górnika przed rokiem 2020 mogą zdać dodatkową kwalifikację i uzyskać tytuł Technik górnik realizując podstawę programową GIW.09 – Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż).

Zapraszamy!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: min. gimnazjalne, podstawowe (ośmioletnie), zawodowe, średnie lub wyższe

CZAS  KSZTAŁCENIA: ok. 6 miesięcy

TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w dni weekendowe

EGZAMINY KOŃCOWE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu: kwalifikacja „GIW 10 – Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż innych niż węgiel kamienny” (www.oke.wroc.pl)

ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl