Elektryk ELE.02

Elektryk

Jest zawodem poszukiwanym na lokalnym rynku pracy, zarówno w przemyśle (szczególnie w przemyśle wydobywczym), jak również w budownictwie i usługach. Z dostępnych statystyk wynika, że średniomiesięczna liczba ofert pracy niezmiennie przewyższa liczbę osób szukających pracy w tym zawodzie.

Kształcenie zawodowe  może podjąć osoba, która posiada wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, zawodowe lub średnie.

Kształcenie odbywa się w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego ELE.02 organizowanego przez Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Program nauczania obejmuje zagadnienia dotyczące montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w laboratoriach MCKK, w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste stanowiska pracy elektryków. Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Po ukończeniu nauki słuchacz przystąpi na terenie MCKK do egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Zdanie egzaminu potwierdzone jest państwowym świadectwem uzyskania kwalifikacji “ELE 02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych”, a osoby posiadające ukończoną co najmniej szkołę zasadniczą lub branżową I stopnia uzyskają  tytuł zawodowy Elektryk.

Dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie istnieje możliwość uzyskania kolejnej kwalifikacji ELE 05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w zawodzie Technik elektryk.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Zapraszamy!

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: min. gimnazjalne, zawodowe, średnie lub wyższe

CZAS  KSZTAŁCENIA: ok. 1 roku

TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w dni weekendowe

EGZAMINY KOŃCOWE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu: kwalifikacja ELE 02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (www.oke.wroc.pl)

ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl

UWAGA! Osoby posiadające minimum 2 lata stażu pracy w zawodzie elektryka lub pokrewnym (lub 2 letni okres kształcenia w tychże zawodach), mogą skorzystać z kursu przygotowującego i egzaminu eksternistycznego w zawodzie elektryk.