Górnik GIW.04

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Jest zawodem odpowiadającym na potrzeby kadrowe KGHM Polska Miedź S.A. oraz okolicznych firm regionu związanych z górnictwem miedziowym.

Naukę w zawodzie może podjąć osoba, która posiada wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, zawodowe lub średnie.

Kształcenie obejmuje przedmioty dotyczące zagadnień eksploatacji złóż oraz maszyn i urządzeń górniczych a także moduł praktycznej nauki zawodu, którego część odbywać się będzie pod ziemią w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Kształcenie odbywa się w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego przez Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Po ukończeniu nauki słuchacz przystąpi na terenie MCKK do egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zdanie egzaminu daje tytuł zawodowy Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

Dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie istnieje możliwość uzyskania kolejnej kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny w zawodzie Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Zapraszamy!

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: min. gimnazjalne, zawodowe, średnie lub wyższe

CZAS  KSZTAŁCENIA: ok. 1 roku

TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w dni weekendowe

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: min. gimnazjalne lub podstawowe

EGZAMINY KOŃCOWE Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: kwalifikacja GIW 04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl

UWAGA! Osoby posiadające minimum 2 lata stażu pracy w kopalni pod ziemią lub 2 letni okres kształcenia w zawodzie górnika lub pokrewnym, mogą skorzystać z kursu przygotowującego i egzaminu eksternistycznego w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej lub górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.