Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w kopalniach rud miedzi w zakresie transportu kolejami podziemnymi i przewozu linowego

Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w kopalniach rud miedzi w zakresie transportu kolejami podziemnymi i przewozu linowego

Zapraszamy na Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu
w kopalniach rud miedzi w zakresie transportu kolejami podziemnymi i przewozu linowego

Kurs składa się z części teoretycznej. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów w salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i odpowiednie środki audiowizualne.

Słuchacze otrzymają pomoce pisemne w postaci zestawu obowiązujących aktów prawnych, przepisów i instrukcji dotyczących omawianej tematyki.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni).

Miejsce szkolenia

MCKK lub miejsce uzgodnione ze zleceniodawcą.

Terminy

1/ 21-22.04.2022 r.

2/ 25-26.04.2022 r.

Cena:

450 zł za osobę

Wymagania:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są lub mają być zatrudniane na stanowiska kierownictwa
i dozoru ruchu w przewozie kopalnianym szynowym w kopalniach rud miedzi

Zagadnienia tematyczne:

 • Akty prawne regulujące organizację i prowadzenie ruchu
  w transporcie podziemnym kolejami i transporcie szynowym linowym.
 • Dokumentacja układu transportowego, regulaminy transportu.
 • Drogi przewozowe, pomieszczenia przewozowe, urządzenia trakcyjne.
 • Tabor kolejowy.
 • Organizacja ruchu kolejowego.
 • Przewóz linowy po torach.
 • Obowiązki osób dozoru ruchu przewozowego.
 • Zagrożenia oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowe informacje i zapisy

Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
tel. 887 380 062, 887 380 064